Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

(online nákup)

Před použitím webových stránek ipc2u.tech si prosím důkladně přečtěte tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1. Prohlášení pro zákazníky

Tyto webové stránky ipc2u.cz vlastní a provozuje společnost IPC2U s.r.o. Použitím a otevřením našich webových stránek potvrzujete (jako „vy“, „uživatel“, „Spotřebitel“ nebo „koncový uživatel“) svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazujete se nepožadovat žádné jejich úpravy. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro jakékoli použití našich webových stránek a veškerých služeb poskytovaných těmito webovými stránkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky zároveň tvoří Smlouvu o přijímání zboží a služeb od společnosti IPC2U s.r.o. a jejích partnerů („my“ ve všech gramatických pádových variantách nebo „IPC2U“). Vaše všeobecné obchodní podmínky nebo jakékoli obchodní podmínky, které uplatňujete, a veškeré úpravy nebo výhrady k těmto Všeobecným obchodním podmínkám nebo k našim Zásadám ochrany osobních údajů a používání souborů cookies jsou výslovně vyloučeny a nebudou včleněny do těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud s takovým včleněním nevyjádříme výslovný souhlas.

Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytnutí služby, ukončit planost účtu nebo odstranit či upravit obsah, pokud porušíte:

 • jakýkoli platný zákon,
 • tyto Všeobecné obchodní podmínky,
 • jakékoli další platné směrnice nebo zásady.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit a/nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Za dodržování jejich jakýmkoli způsobem upraveného a/nebo doplněného znění uvedeného na našich webových stránkách nesete veškerou odpovědnost vy sami.

2. Účet a registrace

Otevření našich webových stránek a prohlížení produktů nevyžaduje založení účtu ani registraci.

Objednání produktů na našich webových stránkách je ale podmíněno registrací a založením účtu. Registrací a založením účtu na našich webových stránkách:

 • si vytvoříte přihlašovací jméno a heslo,
 • nám poskytnete aktuální, správné informace a kontaktní údaje,
 • potvrzujete souhlas s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami,
 • potvrzujete souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat se a založit si účet, odpovídáte za zajištění náležité ochrany svého uživatelského jména a hesla. Dále odpovídáte za veškeré účty, ke kterým máte přístup a přijímáte výhradní odpovědnost za jakékoli oprávněné i neoprávněné použití takových účtů. Neodpovídáme za žádné ztráty vzniklé v důsledku odcizení nebo napadení hesel.

Údaje, které nám poskytnete, můžete kdykoli změnit. Za tímto účelem se prosím přihlaste ke svému účtu na našich webových stránkách pomocí svého přihlašovacího jména a hesla. Pokud se rozhodnete provést jakoukoli takovou úpravu, zavazujete se řídit se podmínkami uvedenými v bodech 2.1 a 2.2 výše a neprodleně upozornit společnost IPC2U S.R.O. na jakékoli změny zasílací adresy, fakturační adresy, kontaktních údajů a dále též na jakékoli relevantní změny svých osobních údajů souvisejících se zpracovávanými objednávkami nebo objednávkami jakkoli čekajícími na dokončení. Objednávky budou odeslány na vaši poslední známou adresu/kontakt. Společnost IPC2U S.R.O. neodpovídá za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití zastaralých údajů.

3. Smluvní strany

Odesílání objednávek prostřednictvím webu ipc2u.cz může být dle uvážení společnosti IPC2U omezeno nebo zamítnuto u zákazníků:

 • jejichž fakturační a zasílací adresy se nacházejí ve dvou různých zemích (mezinárodní dodávky),
 • jejichž fakturační a zasílací adresy se nacházejí v zemi, kde společnost IPC2U NEPŮSOBÍ.

Společnost IPC2U bude vstupovat do smluvních vztahů pouze s právně způsobilými jednotlivci, kteří dosáhli 18 let věku, a/nebo právnickými osobami. Pokud IPC2U neúmyslně vstoupí do smluvního vztahu s jednotlivcem bez právní způsobilosti k uzavírání smluv, budou veškerá smluvní ujednání dohodnutá mezi oběma smluvními stranami s okamžitou platností zneplatněna.

Odesláním online objednávky (tj. po dokončení výběru produktů, vyplnění formuláře online objednávky IPC2U a potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko odeslání) nebo provedením objednávky e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky realizujete právně závaznou nákupní objednávku, která se přijetím ze strany společnosti IPC2U stává právně závaznou smlouvou.

Společnost IPC2U si vyhrazuje právo odmítnout objednávky. V takových případech bude Spotřebitel na tuto skutečnost příslušným způsobem upozorněn v nejkratší možné lhůtě.

Právně závazná smlouva mezi společností IPC2U a Spotřebitelem vzniká formálním potvrzením objednávky ze strany společnosti IPC2U nebo doručením zboží Spotřebiteli. Veškeré automatické zprávy odesílané společností IPC2U Spotřebitelům jako odpověď na jejich odeslané objednávky nejsou formálním potvrzením objednávky ani potvrzením přijetí objednávky Spotřebitele.

4. Zrušení objednávky a vrácení zboží

4.1 Právo na zrušení objednávky

Spotřebitelé mohou své objednávky zrušit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů odesláním dopisu nebo e-mailu na následující adresy:

IPC2U S.R.O.
Ringhofferova 115
155 21 Praha-Zličín
Czechia

Tel.: +420 727 965 000
E-mail: sales@ipc2u.cz

Objednávku lze zrušit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení zboží Spotřebiteli. Pokud dodávka zahrnuje několik jednotlivých zásilek, začíná toto období běžet dnem, kdy Spotřebitel přijme příslušnou poslední zásilku dané dodávky.

4.2 Zrušení objednávky a vrácení peněz

Společnost IPC2U vrátí veškeré platby (s výjimkou poštovného/dopravného) obdržené od Spotřebitele ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od zrušení objednávky Spotřebitelem. Vrácení peněz se netýká nákladů za doručení vzniklých Spotřebiteli, který se rozhodl využít jiný způsob dodání, než jaký společnost IPC2U nabízela v době provedení objednávky.

Společnost IPC2U je oprávněna pozdržet vrácení peněz do okamžiku, kdy jí veškeré zboží odeslané Spotřebiteli v souladu se smluvními ujednáními nebude na náklady tohoto Spotřebitele vráceno, nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o vrácení zboží.

Spotřebitel je povinen vrátit veškeré zboží ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od data, kdy informuje společnost IPC2U o zrušení objednávky. Spotřebitel je povinen předložit doklad o vrácení zboží.

4.3 Vrácení zboží a náklady na vrácení

Pokud je v rámci zrušení objednávky nutné vrátit zboží společnosti IPC2U, zavazuje se Spotřebitel uhradit náklady na toto vrácení.

Zboží, které je možné vrátit poštou, je nutné odeslat společnosti IPC2U.

Pokud celkové rozměry nebo hmotnost zboží neumožňují jeho vrácení běžnou poštou, kurýrní nebo rozvážkovou službou, zajistí dopravu vráceného zboží společnost IPC2U (volitelně) a Spotřebitel uhradí veškeré související náklady předem. Spotřebitelé, kteří si přejí využít možnost vrácení zboží zajišťovanou společností IPC2U, mohou tuto skutečnost uvést v okamžiku zrušení objednávky nebo později, a to telefonicky nebo e-mailem na následujících kontaktech:

IPC2U S.R.O.
Ringhofferova 115
155 21 Praha-Zličín
Czechia

Tel.: +420 727 965 000
E-mail: sales@ipc2u.cz

Spotřebitelé, kteří si nepřejí využít možnost vrácení zboží zajišťovanou společností IPC2U, jsou povinni zajistit vrácení zboží vlastní cestou.

4.4 Zboží bez možnosti zrušení objednávky a vrácení

Právo na zrušení objednávky se netýká:

 • smluv o dodávce zboží vyrobeného dle specifikací Spotřebitele nebo zjevně personalizovaného zboží,
 • smluv o dodávce zabaleného zboží, které je k vrácení nevhodné z důvodu ochrany zdraví či hygienických důvodů a bylo po dodání rozbaleno,
 • smluv o dodávce zboží, které je vlivem své povahy a charakteru určeno k nevratnému smísení s jiným zbožím po dodání.

5. Dostupnost, popis a tiskové chyby

Pokud v okamžiku přijetí objednávky Spotřebitele již nebude zboží k dispozici, vyhrazuje si společnost IPC2U právo zrušit tuto objednávku a nabídnout Spotřebiteli náhradou zboží a služby odpovídající kvality a ceny. V takovém případě vrátí IPC2U Spotřebiteli veškeré již provedené platby.

Přijímáte skutečnost, že se mohou vyskytnout odchylky od technických popisů, popisů provedení a informací obsažených nebo uvedených na našich webových stránkách a dále změny podoby, konstrukce a použitých materiálů, a společnost IPC2U nenese žádnou odpovědnost za tyto odchylky, ke kterým dojde mimo jiné též u produktů nevyrobených společností IPC2U nebo některým z jejích partnerů. Není-li výslovně uvedeno jinak, společnost IPC2U není výrobcem produktů, které prodává prostřednictvím svých webových stránek. Veškeré informace o produktech na našich stránkách jsou uvedeny pouze pro informační účely. Před použitím je Spotřebitel povinen vždy číst štítky, varování a pokyny uvedené na produktu.

Společnost IPC2U si vyhrazuje právo upravit podrobnosti o produktu uvedené na našich webových stránkách, pokud by se ukázalo, že jsou nesprávné nebo neúplné. Společnost IPC2U má právo zrušit jakoukoli objednávku produktu, v jehož popisu jsou uvedeny nesprávné nebo neúplné podrobnosti.IPC2U neodpovídá za žádné tělesné újmy a škody, ať už přímé nebo nepřímé či vzniklé v důsledku úprav podrobností o produktech, s výjimkou případů, kdy ke škodám nebo újmám dojde v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

6. Technické údaje a podpora ze strany IPC2U

Žádné technické údaje o vhodnosti a provozu produktů nabízených na webových stránkách IPC2U nejsou závazné a nevylučují provedení vlastních zkoušek a testů Spotřebitelem. Spotřebitel nese výhradní odpovědnost za zajištění shody se zákonnými a regulačními požadavky při použití dodaných produktů.

V případech, kdy je společnost IPC2U na základě příslušného požadavku oprávněna k zajištění podpory a/nebo jakýchkoli prací na produktech nebo zařízeních objednaných Spotřebitelem se veškerá odpovědnost za data uložená v jakémkoli produktu nebo úložišti přenáší na Spotřebitele. Za povinné zálohy veškerých takových dat odpovídá výhradně sám Spotřebitel.

7. Dodávky a poplatky

7.1 Dodávky

Nebude-li společností IPC2U písemně potvrzeno jinak, budou veškeré dodávky jakýchkoli produktů objednaných Spotřebitelem považovány za Ex-Works (EXW) ze skladů společnosti IPC2U, přičemž společnost IPC2U vybere dopravce, způsob dodání a trasu dodávky. Dodací lhůty uvedené v okamžiku provedení objednávky nebo na webových stránkách IPC2U jsou pouze přibližné a nemusí odpovídat skutečnosti, pokud Spotřebitel neuvede a společnost IPC2U nepotvrdí, že dodací lhůta je u konkrétní dodávky přesná.

Spotřebitel odpovídá za zajištění a vyřízení veškerých příslušných povolení a oprávnění k exportu a veškerých celních záležitostí, ať už v zemi importu nebo exportu případně v tranzitních zemích. Pokud by dodací lhůta nebo termín provedení byly z důvodů na straně společnosti IPC2U překročeny o více než 4 týdny, umožní Spotřebitel společnosti IPC2U přiměřený odklad dodání v trvání jednoho měsíce. Pokud by po uplynutí doby odkladu dodávka nebyla dokončena, bude Spotřebitel oprávněn zrušit svou objednávku do dvou týdnů po uplynutí doby odkladu.

Společnost IPC2U si vyhrazuje právo dodat jakoukoli objednávku ve formě částečných dodávek, pokud by jakákoli taková částečná dodávka dle uvážení společnosti IPC2U bezdůvodně nezasahovala do práv Spotřebitele.

V případě, že by dodání produktů bylo nemožné nebo nepřiměřeně složité, si společnost IPC2U vyhrazuje právo odmítnout objednávku, zrušit dodání, vypovědět smlouvu uzavřenou se Spotřebitelem a/nebo odložit dodání do okamžiku, kdy budou jakékoli překážky jeho dokončení odstraněny. V takových případech nenese společnost IPC2U žádnou odpovědnost za škody a žalobní práva a Spotřebitel není oprávněn vypovědět smlouvu ani zrušit objednávku. Pokud již proběhla částečná dodávka a zbývá dodat některé části objednávky, což je považováno za nemožné nebo nepřiměřeně složité, budou veškeré finanční částky uhrazené za částečně dodané zboží považovány za platby přijaté za částečně dodané zboží.

7.2 Poplatky a ceny

Částka uhrazená Spotřebitelem bude zahrnovat nabídkovou cenu zboží navýšenou o poplatky za dodání. Poplatky za dodání příslušné online objednávky jsou uvedeny na stránce Dokončení objednávky. Výjimku představují případy, kde se Spotřebitel rozhodne zajistit si vyzvednutí zboží vlastní cestou.

8. Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí jakékoli okolnosti mimo přiměřenou kontrolu společnosti IPC2U, mimo jiné též:

 1. Boží zásah, záplavy, období sucha, válka, zemětřesení nebo jiné přírodní pohromy,
 2. zákon nebo jakýkoli zásah vládních nebo státních orgánů,
 3. pracovněprávní nebo obchodní spor, stávka, protest zaměstnanců nebo blokáda,
 4. přerušení dodávek energií nebo selhání rozvodných sítí.

V případě zásahu vyšší moci budou povinnosti společnosti IPC2U ve smyslu dodávek pozastaveny, a pokud dojde k významné změně podmínek platných v okamžiku uzavření smlouvy, bude společnost IPC2U oprávněna odstoupit od smlouvy a/nebo zrušit objednávku.

9. Ceny

Všechny ceny na stránkách ipc2u.cz jsou uvedeny v eurech (EUR) nebo českých korunách (CZK) a představují celkovou částku k úhradě včetně DPH podle sazby aktuálně platné v zemi, kde Spotřebitel zboží nakupuje. Společnost IPC2U si vyhrazuje právo nacenit zboží nabízené online jednotlivě. To znamená, že ceny uvedené na stránkách ipc2u.cz se mohou lišit od cen uvedených v tištěných katalozích / letácích IPC2U. Z technických důvodů se ceny uvedené v nákupním košíku při dokončování objednávky mohou lišit od cen uvedených na produktových stránkách. V tomto případě platí ceny uvedené na stránce pro dokončení objednávky. IPC2U si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené v nákupním košíku, pokud by jejich výše byla nesprávná nebo neúplná.

IPC2U si vyhrazuje právo přenést na Spotřebitele veškerá výrazná zvýšení cen vzniklá na straně dodavatelů společnosti IPC2U.

IPC2U si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené na webových stránkách IPC2U, pokud by jejich výše byla nesprávná nebo neúplná. V takových případech upozorní IPC2U Spotřebitelé na změnu cen a Spotřebitel je oprávněn k výslovnému opětovnému potvrzení nákupní objednávky za novou cenu. V opačném případě je IPC2U oprávněna zrušit objednávku. IPC2U neodpovídá za žádné tělesné újmy a škody, ať už přímé nebo nepřímé či vzniklé v důsledku úprav podrobností o produktech, s výjimkou případů, kdy ke škodám nebo újmám dojde v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

10. Platby

Veškeré platby se provádějí v eurech (EUR) nebo českých korunách (CZK). Na webových stránkách ipc2u.cz jsou všechny ceny uvedeny v CZK (českých korunách), USD ($) nebo EUR (€) a nezahrnují daně, dopravné ani manipulační poplatky. Upozorňujeme, že poplatky za bankovní převody prováděné v souvislosti s vaší objednávkou budou účtovány vám. Pokud vaši platbu neobdržíme do 20 dnů, bude vaše objednávka automaticky zrušena.

Až do uhrazení plné výše kupní ceny a přijetí platby společností IPC2U zůstává veškeré zboží ve vlastnictví společnosti IPC2U a nepřechází na Spotřebitele. Jakékoli náhradní zboží dodané společností IPC2U zůstává až do jeho přijetí Spotřebitelem ve vlastnictví společnosti IPC2U. Po přijetí se toto zboží stává majetkem Spotřebitele.

11. Záruka a odpovědnost

11.1 Záruka

Společnost IPC2U poskytuje na veškeré nové zboží záruku v délce 2 let. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání. IPC2U nenese odpovědnost za nároky vzniklé v souvislosti se zárukami poskytovanými v okamžiku nákupu výrobci zboží nebo jinými třetími stranami. Spotřebitelé, kteří si přejí zboží reklamovat, se musí obrátit přímo na výrobce konkrétního zboží.

Spotřebitelé jsou povinni informovat společnost IPC2U o jakýchkoli odchylkách množství objednaného a dodaného zboží ve lhůtě jednoho týdne od data, kdy společnost IPC2U dodá zboží Spotřebiteli.

V případě, že Spotřebitel neinformuje společnost IPC2U v uvedené lhůtě, bude zboží považováno za dodané v plném rozsahu a bez jakýchkoli odchylek od objednaného množství.

V případě závady nebo poškození dodaného zboží zajistí společnost IPC2U opravu tohoto zboží nebo dodá Spotřebiteli náhradní zboží. Nedokáže-li společnost IPC2U zajistit opravu vadného zboží nebo doručit Spotřebiteli náhradní zboží, je Spotřebitel oprávněn požadovat snížení nákupní ceny nebo zrušit objednávku. Právo na zrušení objednávky se však netýká drobných vad zboží.

Záruční reklamace jsou vyloučeny, pokud se Spotřebitel nebo jakákoli jiná strana odlišná od oprávněných zaměstnanců společnosti IPC2U pokusí provést jakékoli úpravy, opravy nebo změny dodaného zboží bez písemného svolení nebo souhlasu společnosti IPC2U, a to i v případech zjištění závady. Záruční povinnosti, které se neslučují nebo jsou v rozporu s podmínkami a ustanoveními této záruky nejsou pro společnost IPC2U závazné.

IPC2U uzná pouze nároky, u kterých poškození nebo závady zboží nevzniknou v důsledku nesprávné manipulace nebo nadměrného používání Spotřebitelem.

Doručení vráceného reklamovaného zboží společnosti IPC2U neznamená automatické uznání reklamace z její strany.

11.2 Odpovědnost

Společnost IPC2U ani její partneři v žádném případě neodpovídají za jakékoli nepřímé, náhodně vzniklé, mimořádné, následné nebo v souvislosti s trestním řízením vzniklé škody, ani za jakékoli jiné škody vzniklé v důsledku vašeho používání webových stránek, jejich obsahu a dalších informací z nich získaných, nebo s takovým používáním související.

IPC2U dále není vůči Spotřebiteli (ani jakýmkoli jiným stranám) odpovědná za následující:

 • vady vzniklé přirozeným opotřebením nebo po přenesení rizika v důsledku nesprávné nebo nedbalé manipulace, nadměrného namáhání, nevhodného provozu a chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivů nepředvídaných smlouvou,
 • veškeré ztráty nebo škody vzniklé, jinak než porušením smlouvy ze strany společnosti IPC2U nebo v důsledku porušení její povinnosti náležité péče,
 • veškeré ztráty nebo škody, které nebylo při vynaložení přiměřeného úsilí možné předvídat, vzniklé v důsledku porušení smlouvy nebo porušení povinnosti náležité péče z naší strany. Ztráty nebo škody lze „při vynaložení přiměřeného úsilí předvídat“, pokud v době uzavření smlouvy mezi společností IPC2U a vámi společnost IPC2U a Spotřebitel předpokládali takové ztráty nebo škody, případně pokud Spotřebitel upozornil společnost IPC2U na možnost vzniku ztrát nebo škod při porušení Smlouvy nebo povinnosti náležité péče ze strany společnosti IPC2U,
 • veškeré ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití webových stránek společnosti IPC2U Spotřebitelem nebo oprávněnými pracovníky podpory.

IPC2U není vůči Spotřebiteli (ani jakýmkoli jiným stranám) odpovědná za jakékoli škody, zranění, ztrátu příjmu, obchodních příležitostí nebo zisku v důsledku ztráty či poškození dat uložených Spotřebitelem na zařízeních zakoupených od společnosti IPC2U. Zakoupením zboží od společnosti IPC2U se Spotřebitel vzdává svého práva na kompenzaci a zástavních práv.

12. Rozhodné právo a místní příslušnost

Veškerá smluvní ujednání mezi společností IPC2U a Spotřebitelem se řídí a posuzují v souladu s platným právem České republiky. Použití webových stránek Spotřebitelem a veškeré smluvní vztahy sjednané provedením objednávky na stránkách ipc2u.cz se řídí anglickojazyčnou verzí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

13. Autorská práva, ochranné známky a další práva

Veškerý obsah uvedený na jakékoli webové stránce společnosti IPC2U nebo takovou webovou stránkou zpřístupněný, např. text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, audioklipy, materiály ke stažení a kompilace dat, je vlastnictvím společnosti IPC2U nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn v souladu s českým a mezinárodním autorským právem, autorskými zákony a databázovým právem.

Kompilace veškerého obsahu uvedeného na jakékoli webové stránce společnosti IPC2U nebo takovou webovou stránkou zpřístupněného jsou výhradním vlastnictvím společnosti IPC2U a jsou chráněny v souladu s českým a mezinárodním autorským právem, autorskými zákony a databázovým právem.

Pořizování výňatků a/nebo jiné využití částí obsahu z jakýchkoli webových stránek společnosti IPC2U bez jejího výslovného písemného souhlasu je zakázáno. Konkrétně je zakázáno používat jakékoli způsoby a nástroje ke shromažďování a extrakci dat, např. dolování dat, roboty apod. (bez ohledu na to, zda je takové použití jednorázové nebo opakované), které by umožnily jiné využití významných částí obsahu jakékoli webové stránky společnosti IPC2U bez jejího výslovného písemného souhlasu.

Veškerá grafika, loga, záhlaví stránek, ikony tlačítek, skripty a názvy služeb uvedené na jakékoli webové stránce společnosti IPC2U nebo takovou webovou stránkou zpřístupněné jsou ochranné známky nebo obchodní názvy ve vlastnictví společnosti IPC2U. Ochranné známky společnosti IPC2U je zakázáno používat v souvislosti s jakýmikoli jinými produkty nebo službami, které nesouvisí se společností IPC2U, pokud by způsob tohoto použití mohl být příčinou uvedení zákazníků v omyl nebo by poškodil či diskreditoval společnost IPC2U. Veškeré ostatní ochranné známky, které nejsou ve vlastnictví společnosti IPC2U a jsou uvedeny na jejích webových stránkách, jsou vlastnictvím příslušných stran, které mohou být partnery společnosti IPC2U, mohou s ní souviset nebo mohou být z její strany podporovány.

14. Oddělitelnost ustanovení

Pokud by jakékoli jednotlivé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dodacích podmínek bylo považováno za neplatné, ostatní ustanovení tím nebudou zasažena a zůstanou pro společnost IPC2U a Spotřebitele nadále závazná.

22. listopadu 2019